Algemene voorwaarden

Lees onze gedetailleerde algemene voorwaarden om een dieper inzicht te krijgen in zaken als leveringsvoorwaarden, betalingsmethoden, garantie en meer. We streven ernaar om uw ervaring met ons zo soepel en duidelijk mogelijk te maken, en onze algemene voor

Algemene Voorwaarden van In7dagen.online Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In7dagen.online: Gevestigd aan de Boeninlaan 397, Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder 82757674. 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met In7dagen.online een overeenkomst aangaat. 3. Diensten: Alle activiteiten en producten die onderdeel zijn van de overeenkomst, waaronder webontwikkeling, optimalisatie en design. Artikel 2: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en levering van In7dagen.online, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 3: Offertes en Contracten 1. Offertes van In7dagen.online zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld. 2. Een contract is bindend na schriftelijke bevestiging van beide partijen en na ontvangst van de aanbetaling door In7dagen.online. Artikel 4: Betalingsvoorwaarden 1. Bij acceptatie van de offerte is een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag vereist. 2. Het resterende bedrag van 70% is verschuldigd bij oplevering van de website. 3. Na volledige betaling zal In7dagen.online de website publiceren en alle relevante bestanden aan de Opdrachtgever verstrekken. Artikel 5: Onderhoud en Aanvullende Diensten 1. Website onderhoud wordt gefactureerd tegen het standaard uurtarief van In7dagen.online, tenzij anders afgesproken. 2. Diensten die niet in de offerte zijn vermeld, worden beschouwd als aanvullende diensten en worden afzonderlijk gefactureerd. Artikel 6: Aansprakelijkheid 1. In7dagen.online is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de geleverde website of diensten. 2. De aansprakelijkheid van In7dagen.online is altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald. Artikel 7: Intellectueel Eigendom 1. Na volledige betaling worden alle intellectuele eigendomsrechten van de geleverde diensten overgedragen aan de Opdrachtgever. 2. Voor diensten met maandelijkse kosten, zoals hosting, behoudt In7dagen.online het eigendom. Bij niet-betaling van de hostingfactuur kan In7dagen.online de website offline halen. Artikel 8: Product "Neurotic" 1. "Neurotic" is eigendom van In7dagen.online en is toegankelijk via www.getneurotic.com. 2. Bij wanbetaling voor "Neurotic" kan de toegang voor de Opdrachtgever worden ontzegd. Artikel 9: Leveringsvoorwaarden 1. Diensten worden geleverd zoals gespecificeerd in de offerte. Aanvullende diensten die niet zijn vermeld, worden extra in rekening gebracht na communicatie met de Opdrachtgever. Artikel 10: Garantie 1. Schade door verkeerd gebruik of misbruik van de website valt niet onder de garantie. Artikel 11: Wijzigingen 1. In7dagen.online kan deze voorwaarden wijzigen. 2. Wijzigingen worden ten minste 30 dagen vooraf schriftelijk aan de Opdrachtgever medegedeeld. Artikel 12: Juridische Bepalingen 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bent u Klaar om ️‍🔥 te Maken?

Neem contact met ons op voor een speciale prijs.